Пяна за безконтактно измиване KARCHER RM 838 3L

Пяна за безконтактно измиване KARCHER RM 838 3L

Прод. № 62959790
31.90 лв.

БЕЗПЛАТНА Доставка!

В наличностTBI
Unicredit TBI DSK

Количество опаковка (l) 3
Ниво на pH 12.6
Тегло (kg) 3.06
Тегло вкл. опаковка (kg) 3.25
Размери (Д х Ш х В) (mm) 153 x 115 x 240

   

Сфера на приложение:

Автомобили Товарни автомобили

Последно разглеждани

 • Пяна за безконтактно измиване KARCHER RM 838 3L

  Качества:

  1. Мощна почистваща пяна за безконтактно миене на автомобили;

  2. Отстранява силни замърсявания с масла и мазнини, както и сажди, смола, остатъци от насекоми и улични замърсявания;

  3. Повишена ефективност на почистването благодарение на интегрираните микро кристали;

  4. Особено ефективен препарат благодарение на финопорестата, обемна и дълготрайна пяна;

  5. Безконтактното почистване защитава от появата на микро драскотини;

  6. Изключително нежен към боята, лайсните и алуминиевите джанти;

  7. Висока покривност;

  8. Много бързо действие;

  9. Приятен свеж аромат;

  10. Отговаря на VDA.

    

    

  Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС:

  1. H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите;

  2. H290 Може да бъде корозивно за металите;

  3. H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект;

  4. P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице;

  5. P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването;

  6. P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар;

  7. P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ;

  8. P405 Да се съхранява под ключ;

  9. P501a Изхвърлете съдържанието/ контейнера в съответствие с местните/ регионалните/ националните/ международните разпоредби;

  10. Z 20 Съдържа Limonene. Може да предизвика алергична реакция.

  Виж повече