Разтворител на грес и масла Extra RM 31, 10l

Разтворител на грес и масла Extra RM 31, 10l

Прод. № 62950680

БЕЗПЛАТНА Доставка!

В наличностTBI
Unicredit TBI DSK

Количество опаковка (l) 10
Тегло вкл. опаковка(kg) 11,842
Размери (L × W × H) (mm) 230 / 190 / 307

    

Сфера на приложение:

Транспортни съоръжения
Основно почистване
Почистване на съдове и резервоари
Почистване на МПС, измиване на двигател
Измиване на детайли
Почистване на повърхности
Автоцистерни за хранителни продукти

Последно разглеждани

 • Разтворител на грес и масла Extra RM 31, 10l

  Качества:

  1. Ефективен препарат за водоструйки;

  2. Разтваря сам най-упортите замърсявания от масла, мазнини, катран, сажди и смоли;

  3. Ефективен при всякакви температури;

  4. Приятен свеж аромат;

  5. Без фосфати;

  6. Без силикон;

  7. Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004;

  8. Сепарира бързо мазнини и вода;

  9. Без NTA.

     

  Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС:

  1. H290 Може да бъде корозивно за металите;

  2. P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате;

  3. H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите;

  4. P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице;

  5. P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ /на лекар/;

  6. P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ;

  7. P405 Да се съхранява под ключ;

  8. P501a Изхвърлете съдържанието/ контейнера в съответствие с местните/ регионалните/ националните/ международните разпоредби.

  Виж повече