Препарат RM 69 ASF, 20L

Прод. № 62960500

БЕЗПЛАТНА Доставка!

Наличен на складTBI

Unicredit TBI DSK

Технически параметри:

Количество опаковка (l) 20
Тегло вкл. опаковка(kg) 22,405
Размери (L × W × H) (mm) 230 / 250 / 410

       

Сфера на приложение:

За почистване на подове

Последно разглеждани

 • Препарат RM 69 ASF, 20L

  Качества:

  1. Мощен препарат за основно почистване на силно замърсени индустриални подове;

  2. Разгражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания;

  3. Приятен свеж аромат;

  4. Бързодействащ;

  5. Сепарира бързо мазнини и вода;

  6. Без NTA.

      

            

     

  Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС:

  1. H315 Предизвиква дразнене на кожата;

  2. H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите;

  3. P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице;

  4. P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате;

  5. P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/;

  6. P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ;

  7. P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода;

  8. P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

  Виж повече